Schimbarea organelor pentru a reprezenta o societate comercială

Serviciu

Reprezentarea într-o societate comercială poate fi schimbată în orice moment. Aceasta poate fi rezultatul expirării mandatului unui membru al consiliului de administrație, demisiei din funcția deținută, demiterea unui membru al consiliului de administrație sau evenimente complet neașteptate, cum ar fi incapacitatea sau un accident al unei persoane din consiliul de administrație. Ce înseamnă o astfel de schimbare pentru soarta companiei din perspectiva procedurilor judiciare aflate în derulare?

Principalul eveniment care influențează schimbările în organele de reprezentare ale companiei este situația în care un membru al consiliului de administrație este demis. În conformitate cu prevederile legii, un membru al consiliului de administrație poate fi demis în orice moment printr-o hotărâre a acționarilor, cu excepția cazului în care actul constitutiv conține prevederi care limitează dreptul de a demite un membru al consiliului de administrație pentru motive importante.

Un alt exemplu de eveniment care provoacă o schimbare în structurile de conducere este problema expirării mandatului unui membru. Mandatul unui membru al consiliului de administrație expiră la data adunării acționarilor care aprobă situațiile financiare pentru primul exercițiu financiar complet de îndeplinire a funcției de membru al consiliului de administrație. În cazul în care un membru al consiliului de administrație este numit pentru o perioadă mai mare de un an, mandatul unui membru al consiliului de administrație expiră în ziua adunării acționarilor care aprobă situațiile financiare pentru ultimul exercițiu financiar complet ca membru al consiliului de administrație, cu excepția cazului în care: actul constitutiv prevede altfel.

Dacă un membru al consiliului de administrație a fost numit pentru o perioadă nedeterminată, atunci membrul consiliului de administrație numit pentru o perioadă nedeterminată își va îndeplini funcția atâta timp cât nu este îndeplinită oricare dintre condițiile de expirare a mandatului, în special , până la demiterea acestuia prin hotărâre a acționarilor.

Desigur, în cazul unor împrejurări precum decesul, demisia sau demiterea din consiliul de administrație, expiră și mandatul de membru.

Demisia independentă din funcția din consiliul de administrație are ca rezultat expirarea mandatului fără a fi necesară adoptarea vreunei hotărâri de concediere, cu efect de la intrarea în societate și având efecte fără adoptarea acesteia. Are drept consecință pierderea calității de membru al consiliului de administrație și nu necesită demiterea acestuia de către organul competent al societății.

Efectele modificărilor în componența consiliului de administrație și înscrierea în registrul instanței

In conformitate cu reglementarile aplicabile, informatiile referitoare la societate, de natura comerciala, sunt inscrise in Registrul Tribunalului National. Cererea de înscriere în registru trebuie depusă cel târziu în termen de 7 zile de la evenimentul care justifică înscrierea, cu excepția cazului în care o lege specială prevede altfel.

În cazul în care consiliul de conducere al societății se modifică, acest fapt trebuie raportat la Registrul Tribunalului Național în termen de 7 zile. Apoi, cererea de înscriere se examinează de către instanța de grefă cel târziu în termen de 7 zile de la data primirii acesteia de către instanță. În practică, acest termen este imposibil de respectat din cauza suprasolicitarii instanțelor, dar, cu toate acestea, din punct de vedere al obligației de sesizare, are o importanță redusă.

Cu siguranță, eficacitatea declarației de voință la demisia din calitatea de membru în consiliul de conducere și demiterea din funcție nu depinde de efectuarea unei înscrieri în Registrul Tribunalului Național. Înregistrarea în Registrul Curții Naționale este declarativă, ceea ce înseamnă că confirmă starea de fapt existentă. Prin urmare, o astfel de înregistrare nu este decisivă pentru a determina dacă o persoană este membru al consiliului de administrație.

Exemplu:

Hotărârea privind numirea unui membru al consiliului de administrație al societății produce efecte la adoptarea acesteia, nu la înregistrarea acesteia. Membru al consiliului de administrație va fi cel care a fost numit în mod corespunzător în organism, iar calitatea de membru al acestuia expiră ca urmare a încetării mandatului.

Nu înseamnă că cererea cu modificările nu poate fi depusă, întrucât modificările de fapt, deși nu au fost dezvăluite, rămân oricum în vigoare. În cazul în care se constată că cererea de înscriere în registru sau documentele a căror depunere este obligatorie, nu au fost depuse în pofida expirării termenului, instanța de grefă îi citează pe obligati să le depună - stabilind un termen suplimentar de 7 zile.

Somatia de depunere a cererii solicitate se face de catre instanta sub sanctiunea amenzii, iar in cazul neindeplinirii la termen a obligatiilor, instanta grefa va aplica amenda.

În cazurile justificate de securitatea comerțului, instanța de grefă poate, din oficiu, să șteargă date neconforme cu starea de fapt sau să introducă date corespunzătoare stării de fapt, dacă documentele care au stat la baza înscrierii sau radierii sunt în fișierele de registry, iar aceste date sunt importante. Aceasta înseamnă că instanța poate face în mod independent modificări la înregistrările referitoare la modificări ale componenței consiliului de administrație, dar în practică această opțiune este rar utilizată.

În temeiul art. 14 din Legea privind registrul instanței naționale, nerespectarea obligației de depunere a unei cereri de înscriere înseamnă că societatea nu se poate baza pe terți împotriva datelor care nu au fost înscrise în registru sau nu au fost șterse. Principiul deschiderii exprimat în acest articol are scopul de a proteja terții, datorită faptului că aceștia puteau acționa în mod confidențial față de statutul juridic dezvăluit în Registrul Tribunalului Național, ceea ce era contrar regimului juridic efectiv. În practică, aceasta înseamnă că o persoană care, la momentul depunerii unei declarații de voință în numele, de exemplu, a unei societăți cu răspundere limitată, nu mai era - din cauza expirării mandatului - membru al consiliului său de conducere, față de o contraparte care acționează cu bună-credință, având încredere într-o înscriere în Registrul Tribunalului Național care indică persoana respectivă ca membru al consiliului de administrație al societății.

În plus, rezultatul neraportării modificărilor în consiliul de conducere la Registrul Tribunalului Național constituie răspunderea pentru daune. Desigur, prejudiciul trebuie dovedit și așa-zis o relație cauză-efect între prejudiciu și nedepunerea sesizărilor și actualizărilor în Registrul Tribunalului Național.

Impactul modificărilor în componența consiliului de administrație și al procedurilor judiciare

Atâta timp cât are loc o modificare în componența conducerii, această activitate nu va afecta anumite activități.

Cu toate acestea, revocarea singurului membru al consiliului de administrație sau expirarea mandatului și nedesemnarea unor persoane care să reprezinte societatea în locul acestora complică semnificativ procedura atât pe durata acesteia, cât și înainte de începerea procedurii. Lipsa unui organism desemnat să reprezinte societatea și desfășurarea procedurii invalidează procedura.

Mai mult, lipsa unui organ al societatii care sa o reprezinte si sa actioneze impune ca instanta sa suspende din oficiu procedura, cu exceptia cazului in care o persoana juridica a fost desemnata tutore. Un astfel de ofițer de probațiune este supus supravegherii instanței care l-a stabilit. Până la numirea sau completarea organului, ori numirea unui lichidator, consilierul de probațiune reprezintă persoana juridică și își desfășoară activitatea în limitele specificate în certificatul judecătoresc. Tutorele este numit pentru o perioadă care nu depășește un an. În cazuri deosebit de justificate, numirea unui consilier de probațiune poate fi prelungită pentru o perioadă determinată, dacă activitățile consilierului de probațiune nu au putut fi finalizate înainte de expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

Având în vedere cele de mai sus, trebuie subliniat că, în principiu, modificarea nu va afecta procesul judiciar, chiar dacă a fost depusă cererea de actualizare, iar la data ședinței, vechea componență a Registrului Tribunalului Național. mai figurează în Registrul Tribunalului Naţional, noul consiliu de administraţie, poate prezenta o hotărâre corespunzătoare a acţionarilor din care rezultă numirea unui membru în consiliu. cu toate acestea, regula nu se va aplica dacă, ca urmare a schimbărilor personale, a existat o situație în care societatea de capital nu are autoritatea de a o reprezenta.

Bază legală

  • Legea din 20 august 1997 privind registrul instanței naționale, Jurnalul de legi 2021.112, i.e.

  • Legea din 17 noiembrie 1964, Codul de procedură civilă, Jurnalul de legi 2020.1575, i.e.

  • Legea din 15 septembrie 2000, Codul Societăților Comerciale, Jurnalul de Legi 2020.1526, i.e.


Material pregătit de echipa „Tak Prawnik”.
Proprietarul mărcii „Tak Prawnik” este BZ Group Sp. z o.o.